Postplatz 2 D • D- 02625 Bautzen / Budyšin

+49 359 1550100
David Statnik

DOMOWINA – Bund Lausitzer Sorben e. V. Vereine haben bei den Sorben/Wenden (obersorbisch: Serbja, niedersorbisch: Serby) eine lange Tradition. Mit dem Ziel, ihre Verständigung untereinander zu verbessern und ihre Interessen gemeinsam zu vertreten, wurde am 13. Oktober 1912 in Hoyerswerda/Wojerecy die Domowina als „Dachverband wendischer Vereine und Verbände“ gegründet. Im Jahre 1937 wurde sie von den Nationalsozialisten verboten. Am 10. Mai 1945 nahm die Domowina in Crostwitz/Chrosćicy (Oberlausitz) ihre Tätigkeit wieder auf; in der Niederlausitz bildete sich erstmals 1946 in Werben/Wjerbno ein Regionalverband.

Im Zuge der institutionellen Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in der DDR vermochte es die Domowina, beträchtlichen Teilen des sorbischen Volkes ihre nationale Identität bewusst zu machen und sie für deren Bewahrung zu mobilisieren. Als anerkannte Massenorganisation ordnete sie jedoch ihre Tätigkeit besonders in den 1950er- und 1960er-Jahren dem “sozialistischen Aufbau” unter, was wiederum ihre Akzeptanz beeinträchtigte.  Im Zuge der politischen Wende erneuerte sie sich strukturell und inhaltlich.

Heute wirkt die Domowina als politisch unabhängiger und selbstständiger Bund Lausitzer Sorben und Dachverband sorbischer Vereine der Ober-, Mittel- und Niederlausitz. Ihre Mitglieder engagieren sich für Kultur, Politik, Bildungswesen, Sprache, Wissenschaft und Wirtschaft – für Themen, die die Besonderheit des sorbischen Siedlungsgebietes in Sachsen und Brandenburg ausmachen. Die Domowina vertritt die nationalen Interessen des sorbischen Volkes. Ihre rund 7.300 Mitglieder sind in 5 Regionalverbänden mit Ortsgruppen und Vereinen sowie in 13 spezifischen Vereinen organisiert. Der Bundesvorstand der Domowina wird demokratisch gewählt und repräsentiert alle Schichten und Interessengruppen des sorbischen/wendischen Volkes.

Domowina ist FUEN Mitglied seit 1990.


DOMOWINA – Zwjazk Łužiskich Serbow z.  t. Towarstwa maja w Serbach dołhu tradiciju. Ze zaměrom, swoje mjezsobne dorozumjenje polěpšić a zaměry zhromadnje zastupować, załoži so dnja 13. oktobra 1912 we Wojerecach Domowina jako „třěšny zwjazk serbskich towarstwow a zwjazkow“. W lěće 1937 ju nacionalsocialisća zakazachu. Dnja 10. meje 1945 Domowina w Chrósćicach (Hornja Łužica) swoje dźěło zaso zahaji, w Delnjej Łužicy załoži so prěni raz 1946 we Wjerbnje Domowinska župa.

W zwisku z institucionelnym spěchowanjom serbskeje rěče a kultury w NDR poradźi so Domowinje, wjetšim dźělam serbskeje ludnosće swoju narodnu identitu wuwědomić a jich za jeje zachowanje mobilizować. Jako připóznata masowa organizacija je pak swoju dźěławosć wosebje w 1950tych a 1960tych lětach „socialistiskemu natwarej“ podrjadowała, štož je na druhim boku jeje akceptancu pomjeńšiło.

W zwisku z politiskim přewrótom je so wona wobsahowje a strukturelnje wobnowiła. Domowina skutkuje dźensa jako politisce njewotwisny a samostatny Zwjazk Łužiskich Serbow Hornjeje, srjedźneje a Delnjeje Łužicy. Jeje čłonojo angažuja so za kulturu, politiku, šulstwo, rěč, wědomosć a hospodarstwo – za temy, kotrež wučinjeja wosebitosć serbskeho sydlenskeho ruma w Sakskej a Braniborskej.  Domowina zastupuje narodne zajimy serbskeho luda. Wona ma něhdźe 7.300 čłonow, kiž su organizowani w 5 župach z Domowinskimi skupinami a towarstwami kaž tež w 13 specifiskich nadregionalnych towarstwach. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny so demokratisce woli a reprezentuje wšě woršty a zajimowe skupiny serbskeho luda.


DOMOWINA – Zwězk Łužyskich Serbow z. t. Towaristwa maju pla Serbow dłujku tradiciju. Ze zaměrom, dorozměśe mjazy sobu pólěpšyś a swóje zajmy zgromadnje zastupowaś, jo se 13. oktobra 1912 we Wórjejcach Domowina ako „kšywowy zwězk serbskich towaristwow a zjadnośeństwow” załožyła. W lěśe 1937 bu wót nacionalsocialistow zakazana. Dnja 10. maja 1945 jo Domowina w Chrósćicach (Górna Łužyca) zasej zachopiła źěłaś; w Dolnej Łužycy jo se 1946 we Wjerbnje k prědnemu razoju wutwórił regionalny zwězk.

We zwisku z institucionelnym spěchowanim serbskeje rěcy a kultury w DDR jo se Domowinje raźiło, wětšym źělam serbskeje ludnosći swóju narodnu identitu wuwědobniś a za jeje zachowanje mobilizěrowaś. Ako pśipóznata masowa organizacija pak jo swóju źěłabnosć wósebnje w 1950ych a 1960ych lětach pódrědowała „socialistiskej natwari”, což jo na drugem boce pómjeńšyło jeje akceptancu.

We zwisku z politiskeju změnu jo se strukturelnje a wopśimjeśowje wobnowiła. Źinsa statkujo Domowina ako politiski njewótwisny a samostatny Zwězk Łužyskich Serbow a ako kšywowy zwězk serbskich towaristwow Górneje, srjejźneje a Dolneje Łužyce. Jeje cłonki se angažěruju za kulturu, politiku, šulu, rěc, wědomnosć a góspodarstwo – za temy, kótarež wugótuju wósebnosć serbskego sedleńskego ruma w Sakskej a Bramborskej. Domowina zastupujo narodne zajmy serbskego luda. Jeje něźi 7.300 cłonkow su w 5 župach z wejsnymi/městnymi kupkami a towaristwami ako teke w 13 specifiskich towaristwach organizěrowane. Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny se demokratiski wuzwólujo a reprezentěrujo wšykne warsty a zajmowe kupki serbskego luda.

ORGANISATIONEN

NKS Mitglieder